В даній роботі буде розглянуто логістичний ланцюг на стадії розподілу, який утворюють такі учасники ринку: оптовий торгівець (розподільчий центр), роздрібна мережа та транспортне підприємство, що обслуговує ділянку оптовий торговець – мережа роздрібної торгівлі. Транспортне обслуговування здійснюється автомобільним транспортом.

В процесі роботи буде проведено дослідження існуючого стану функціонування логістичного ланцюга з використанням такого критерію ефективності як показник чистої приведеної вартості – NPV. Після проведення необхідних розрахунків будуть внесені прогнозовані зміни в роботу логістичного ланцюга та його основних учасників для того, щоб порівняти як ці зміни вплинуть на ефективність роботи логістичного ланцюга та на зміну показника чистої приведеної вартості.

В роботі запропоновані і впроваджені певні заходи для покращення роботи ланцюга за рахунок капітальних вкладень та шляхом приведення логістичної інфраструктури у відповідність до потреб. Підвищення ефективності досліджуваної системи було проведено за рахунок інвестицій у діяльність кожного з учасників логістичного ланцюга.

В кінці роботі порівнюються результати функціонування системи за всіма варіантами: за існуючого стану, при внесенні прогнозованих змін та після впровадження пропонованих заходів. Це порівняння доцільно проводити орієнтуючись на показник чистої приведеної вартості, що є основним критерієм ефективності функціонування логістичного ланцюга. В результаті порівняння необхідно зробити висновки про доцільність змін та пропонованих заходів.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Окландер М. А. Логістика: Навчальний посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2005. – 234 с.
 2. Ларіна P.P. Логістика: Навчальний посібник. – Д.: ВІК, 2005. – 335 с.
 3. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А.Аникина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 368 с.
 4. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.
 5. Гаджинский A. M. Логистика: Учебник для высш. и сред.спец. учеб. завед. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Маркетинг, 2000. — 376 с
 6. Мельников С.В. Синергетика логистической системы / С.В. Мельников // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. –  Вип. 14. – Одеса: ОНМУ, 2008. – С. 149-162.
 7. Миротин Л. Б., Ташбаєв И. Е. Системный анализ в логистике. – М.: Екзамен, 2002 – 480 с.
 8. Неруш Ю.М. Логістика. – М.: Проспект, 2007 – 520 с.
 9. Лукинский В.С. Модели и методы логистики . – СПб.: Питер, 2003 – 176с.
 10. Шинкаренко В.Г., Жарова О.М. Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте. – К.: ФОРТ, 1999. – 160 с.
 11. Рославцев, Д.М. (2011) Методичны вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація і проектування логістичних систем» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика».).
 12. Рославцев, Д.М. (2011) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектний аналіз 2» (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання Галузі знань 0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура)