Лобашов Олексій Олегович

  • Завідувач кафедрою, Доктор технічних наук, Професор

Народився у 1961 році. У 1983 році закінчив автомобільний факультет Харківського автомобільно-дорожнього інституту зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». В 1993 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 – експлуатація автомобільного транспорту. Тема кандидатської дисертації – «Розробка методів складання раціональних графіків випуску автомобілів-таксі на лінію». В 1996 р. отримав вчене звання доцента.
З 2003 р. працював доцентом кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ. В 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема докторської дисертації – «Теоретичні основи формування транспортних потоків в найзначніших містах». В дисертаційній роботі :
– Розроблений комплекс математичних моделей залежності характеристик транспортних потоків від параметрів транспортної мережі, який дозволяє вдосконалювати функціонування транспортної мережі найзначніших міст.
– Отримані закономірності та моделі залежності характеристик транспортних потоків та показників ефективності функціонування транспортної мережі найзначніших міст від щільності транспортної мережі та рівня автомобілізації, які надають можливість оцінки результатів впровадження комплексних транспортних схем, проектів реконструкції та розвитку транспортних мереж найзначніших міст у перспективі, розрахунку параметрів транспортних потоків після впровадження окремих заходів щодо реконструкції транспортної мережі.
– Розроблена модель функціонування транспортної мережі міста, яка може бути використана для організації дорожнього руху при плануванні тимчасових обмежень руху, пов’язаних із виконанням будівельних і ремонтних робіт, проведенням масових культурно-спортивних заходів. Вона може застосовуватись у автоматизованих системах управління дорожнім рухом.
– Розроблені рекомендації щодо управління параметрами мережі паркування в найзначніших містах, які базуються на отриманих закономірностях зміни характеристик транспортних потоків та показників ефективності функціонування транспортних мереж найзначніших міст від параметрів мережі паркування, надають можливість  визначати доцільність розташування та раціональні параметри мережі паркування.
Викладає такі дисципліни: «Організація дорожнього руху», «Організація руху видів транспорту», «Транспортне планування міст».
З серпня 2017 р. є керівником та координатором по Україні міжнародного проекту програми «Еразмус+» магістерскої підготовки за спеціальністю «Smart transport and logistics for cities» («Розумний транспорт і логістика для міст»).
Підготував 3-х кандидатів технічних наук:
– Прасоленко Олексій Володимирович. Тема: «Обгрунтування мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста (на прикладі м. Харкова)» (2006 р).
– Бурко Дмитро Леонідович. Тема «Закономірності формування транспортних потоків в містах (на прикладі м. Харкова)». (2015 р.)
– Дульфан Сергій Борисович. Тема «Закономірності впливу «перехоплюючих» парковок на формування транспортних потоків (на прикладі м.Харкова)» (2016 р.)
Є головою спеціалізованої вченої ради Д 64.089.03 із захисту докторських дисертацій зі спеціальностями 05.22.01 – транспортні системи та 05.01.04 – ергономіка.
Останнім часом був керівником науково-дослідних робіт:
– “Реконструкція системи дорожнього руху в м. Харкові”. 2017 р.
– “Проведення обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах у м. Кам’янське”. 2017 р.
– “Проведення обстеження роботи трамвайних і тролейбусних маршрутів у м. Харкові з метою визначення їх економічних та техніко-експлуатаційних показників”. 2018 р.
До цього часу має більше 100 наукових та науково-методичних праць, втому числі:
1. Проблемы транспортных систем : монография / [Н. А. Нефедов, А. О. Лобашов, Ю. А. Давидич и др.]; под общ. ред. В. К. Доли. – Х. : РИО ХГАДТУ, 1999.- 100 с.
2. Лобашов А. О. Алгоритм распределения транспортных потоков в городах  / А. О. Лобашов, В. В. Лютый // Автомобильный транспорт. – 2000.- №4. – С.101-103.
3. Лобашов А. О. О влиянии парковочной сети на распределение транспортных потоков в городах / А. О. Лобашов, А. В. Прасоленко //  Коммунальное хозяйство городов. – 2004. – Вып. 55. –  С. 142-147.
4. Проблеми ергономіки і логістики в транспортних системах міст : монографія / [Е.В.Гаврилов, Ю.О.Давідіч, В.Ф.Харченко та ін.]; за ред. В.К. Долі.- ХНАМГ – Горлівка: ПП «Видавництво Ліхтар», 2009. – 516 с.
5. Лобашов О.О. Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки у містах : монографія / О.О.Лобашов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.- Х: ХНАМГ, 2010. – 170 с.
6. Лобашов О.О. Практикум з дисципліни «Організація дорожнього руху»: навч. посіб. / О.О.Лобашов, О. В. Прасоленко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.- Х.: ХНАМГ, 2011.- 221 с.- ISBN 978-966-695-210-6.
7. Prasolenko O., Lobashov O., Galkin A. (2015) The Human Factor in Road Traffic City. International Journal of Automation, Control and Intelligent Systems, Vol. 1, No. 3, pp. 77-84.
8. Galkin A., et. a. Modelling Truck’s Transportation Speed on the Route Considering Driver’s State / A. Galkin, N.Davidich, T. Melenchuk, Ye. Kush, Yu. Davidich, O. Lobashov // Transportation Research Procedia, № 30. – 2018. – pp. 207-215.
9. Galkin, A., Lobashov, O., Capayova, S., Hodakova, D., Schlosser, T. Perspective of decreasing of road traffic pollution in the cities. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 4.2 (18), 547-554, 2018.
10. KAPSKI, D. Estimating the Parameters of Traffic Flows on the Basis of Processing of Localization Data on the Movement of Vehicles / D. KAPSKI, V. KASYANIK, O. LOBASHOV, A. VOLYNETS, . KAPTSEVICH, A. GALKIN // Communications – Scientific letters of the University of Zilina. – 2019. – Т. 21, n.2. – с. 89-99.
11. Prasolenko O. Creating safer routing for urban freight transportation / O. Prasolenko, D. Burko, I.Tolmachov, N. Gyulyev, A. Galkin, O. Lobashov // Transportation Research Procedia. – Том 39. – 2019, c. 417-427.

Особиста електронна адреса : lobashov61@gmail.com