04 Сер 2012

Проблеми ергономіки

Функціонування будь-якої транспортної системи без вельми вагомого участі людини не представляється можливим. Причому, людина є організатором транспортних процесів і систем, виконавцем, об’єктом перевезень (пасажирські транспортні системи), контролером, а іноді і оцінювачем. У той же час, навіть передові транспортні технології, проектуються та експлуатуються без належної уваги до людського фактору, не в повній мірі ґрунтуються на ергономічності як праці, так і побутового життя суспільства. Разом з тим, транспортні системи є підсистемою більш високої за ієрархією системи функціонування міста, регіону, якийсь території. Останні, в свою чергу, мають своє основне призначення – забезпечення життєдіяльності громадян. Очевидно, що люди є організаторами, виконавцями і об’єктами перевезень. Особлива увага до людини в транспортній системі досить актуально.

Мета роботи полягає у визначенні закономірностей впливу параметрів транспортних систем і їх елементів на функціональні стану людей – учасників цієї системи і навпаки – вплив людського фактору (функціонального стану людини) на показники функціонування транспортної системи, включаючи її безпеку.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити такі завдання:

1.  Аналіз методів вивчення функціонального стану людини -учасника транспортної системи.

2.  Дослідження впливу інформаційних потоків (реклама, стільникові телефони і т.д.) на функціональний стан водіїв і пішоходів, їх здатність своєчасно і адекватно приймати рішення. Залежність аварійності від цих чинників.

3. Оцінка впливу транспортних технологій на функціональний стан водіїв для визначення раціональних режимів праці та відпочинку, оцінки рівня аварійності від цих чинників.

4. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення умов руху транспортних засобів з метою зниження аварійності.

5. Розробка рекомендацій по організації технологічного процесу перевезення вантажів і пасажирів з урахуванням стану організму водія.

6. Моделювання параметрів руху автомобілів спеціального призначення до місць виникнення надзвичайних ситуацій з урахуванням стану організму водія.

7. Розробка концепції вибору раціональних маршрутів руху і режимів виїзду спеціальних транспортних засобів до місць виникнення надзвичайних ситуацій в автоматизованій системі оперативного управління службами спеціального призначення.

8. Моделювання параметрів руху транспортних засобів по шляху проходження з урахуванням стану організму водія.

Основні теоретичні передумови полягають в тому, що на відміну від існуючих наукових теорій вивчення закономірностей функціонування транспортних систем пропонується на чільне місце поставити людський фактор, як визначальний ергономічність, соціальність, безпеку і економічність транспортних процесів при перевезенні вантажів і пасажирів, а так само організації руху і регулюванні транспортних потоків.

При цьому особливу роль набувають методи оцінки сприйняття учасником транспортного процесу (водій, пасажир) умов організації технологічних процесів в транспортних системах.

Оцінку сприйняття можливо оцінити трьома основними способами:

– реєстрацією електрокардіограми;

– реєстрацією електроенцефалограми;

– шляхом контролю психо-емоційного стану.

Інформаційні потоки в системі В-А-Д-С