Логістика (від грецького logos) – аргумент, доведення, обчислення. Існує багато визначень поняття «логістика» [1-9]. У багатьох літературних джерелах здійснено аналіз існуючих визначень логістики та запропоновано більш доцільне, з точки зору авторів, визначення.

 

Існуючі визначення поняття «логістика»:

Назва

Визначення

1

Логістика

Контроль за всіма видами діяльності, які пов’язані із закупівлею ресурсів для виробництва, доставки готової продукції покупцеві, включаючи необхідне інформаційне забезпечення цих процесів [1]

2

Логістика

Контроль за рухом матеріалів на підприємстві: від надходження сировини до поставки готового товару споживачеві [3]

3

Логістика

Частина економічної науки і область діяльності, предмет якої полягає в організації та регулюванні процесів просування товарів від виробника до споживачів, функціонування сфери обігу продукції, товарів, послуг, управління товарними запасами, створення інфраструктури товаропросування [4]

4

Логістика

Наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача [5]

5

Логістика

Теорія планування, управління і контролю процесами руху матеріальних, трудових, енергетичних та інших потоків в людино-машинних системах [6]

6

Логістика

Теорія і практика управління матеріальними і інформаційними потоками в процесі товаропросування [7]

7

Логістика

Наука про управління і оптимізації матеріальних потоків, потоків послуг і пов’язаних з ними інформаційних і фінансових потоків в певній мікро-, мезо- або макроекономічній системі для досягнення поставлених перед нею цілей [8]

8

Логістика

Інтегральний інструмент менеджменту, який сприяє досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу за рахунок ефективного з точки зору зниження загальних витрат і задоволення потреб кінцевих споживачів до якості продуктів і послуг управління матеріальними і / або сервісними потоками, а також супутніми їм потоками інформації і фінансів [8]

9

Логістика

Стратегічне управління (менеджмент) закупівлею, постачанням, перевезеннями та зберіганням матеріалів, деталей і готового інвентарю [9]

 

Але, не дивлячись на різні підходи до визначення поняття «логістика», сутність його залишається незмінною.

 

Найбільш визнане визначення

Коли мати на увазі, що наука – це сфера пізнавальної діяльності людини, спрямована на отримання нових знань про природу, суспільство і мислення [10], то проаналізувавши існуючі визначення поняття [1-9], пропонуємо наступне визначення, яке є узагальненим визначенням всіх існуючих формулювань:

 

Логістика – наука про матеріальні і супутніх їм потоках.

 

Матеріальний потік – це сукупність сировини, матеріалів, складових частин, напівфабрикатів, готових виробів, які рухаються від постачальників через виробничі та / або дистрибуційні організації (підрозділи) до споживачів [10]. У всіх існуючих поняттях логістики [1-9] в тому чи іншому вигляді присутня матеріальний потік і супутній йому потоки. Коли мова йде про матеріальний потік, то вже зрозуміло, що це потік від виробника до споживача.

Супутні потоки в логістиці: інформаційний і фінансовий.

Інформаційний потік –  потік повідомлень в мовної, документної (паперовій та електронній) і іншій формі, що генерується вихідним матеріальним потоком в розглянутій логістичній системі, між ланкою логістичної системи або логістичною системою і зовнішнім середовищем, і призначений для реалізації керуючих функцій [11].

Фінансовий потік  – спрямований рух фінансових коштів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху певного товарного потоку. З цього визначення випливає, що:

• по-перше, логістичний фінансовий потік – це не просто рух фінансових ресурсів, а їх спрямований рух;

• по-друге, спрямованість руху фінансових ресурсів в логістиці обумовлюється необхідністю забезпечення переміщення відповідного товарного потоку;

• по-третє, рух фінансових ресурсів здійснюється або в логістичній системі, або між нею і зовнішнім середовищем [11].