Кластер – сконцентрована на деякій території група взаємопов’язаних компаній: постачальників обладнання, комплектуючих і спеціалізованих послуг; інфраструктури; науково-дослідних інститутів; закладів вищої освіти та інших організацій, які взаємодоповнюють один одного і підсилюють конкурентні переваги окремих компаній і кластера в цілому. Прикладом кластера є Силіконова долина в США [18].

Транспортно-логістичний кластер – група географічно локалізованих взаємозалежних компаній, що спеціалізуються на зберіганні, супроводженні та доставці вантажів і пасажирів, а також організацій, що обслуговують об’єкти інфраструктури та інших організацій, які взаємодоповнюють і підсилюють сильні сторони один одного і реалізують конкурентні переваги даної території [18].

 

Мета кластера

1

Аналіз

2

Практична діяльність

альтернативний окремому підприємству або галузі об’єкт вивчення і, зокрема, прогнозування. є об’єктом підтримки в рамках стратегій регіонального розвитку, розробники яких нерідко передбачають заходи з формування кластерів, розраховуючи на те, що кластери підвищують продуктивність, інноваційність, конкурентоспроможність, прибутковість і зайнятість в знаходяться в даному регіоні фірмах.

 

Ознаки кластера

1
 •   максимальна географічна близькість;
2
 •   спорідненість технологій;
3
 •   спільність сировинної бази;
4
 •   наявність інноваційної складової.

 

Причини географічної концентрації підприємств

1

2

3

Можливість отримувати виграш від розподілу витрат на підтримку і розвиток загальних для декількох компаній ресурсів. Географічна близькість, що забезпечує дешевизну і швидкі терміни поставки необхідного для бізнесу товару або послуги. Концентрація фірм в межах однієї місцевості сприяє поширенню неявного знання (вид знання, до якого відноситься те знання, яке не може бути легко передано іншим), тобто тих знань і досвіду, які не можуть бути легко формалізовані і передані, і тісно прив’язані до носять їх людям.

 

 

 

Список використаної літератури

 1. Толковый словарь – www.slovarus.ru
 2. Большая советская энциклопедия – www.slovari.yandex.ru
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (дод., допов. та СD) / Уклад. і голов. Ред В.Т. Бусел. – К.: ВТФ “Пурен”, 2007. – 1736 с.
 4. Современный экономический словарь – www.slovari.yandex.ru.
 5. Большой бухгалтерский словарь – www.slovopedia.com.
 6. Финансовый энциклопедический словарь – www.slovopedia.com.
 7. Словарь по экономике и финансам – www.slovari.yandex.ru.
 8. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 608 с.
 9. www.wikipedia.org
 10. Крикавський Є.В. Логістичне управління. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
 11. Основы логистики: Учебн. Пособие / Под ред. Л.Б. Миротин, В.И. Сергеев. – М.: ИНФРА-М, 2002 – 200 с.
 12. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах. Под ред. Л. Б. Миротина. – М.: Юристъ, 2002. – 414 с.
 13. Сергеев В.И. Ещё раз к вопросу о терминологии в логистике и управлении цепями поставок / В.И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок. – 2006. – № 5 (16). – С. 9–12.
 14. http://teacher.tcm.ncku.edu.tw/course_file/cases/2a_Logistics_Versus_Supply_Chain_Management.pdf
 15. http://scmonline.ru
 16. Меньшенина, И. Г.  Кластерообразование в региональной экономике: монография/ И. Г. Меньшенина, Л. М. Капустина; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2008. – 154 с.
 17. Доля В.К. Логістичні центри у ланцюгах постачань // Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: ІХ МНПК 27-28 октября 2011г. Сборник докладов в 2-х частях: Ч.2. Отв. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко. – К: НАУ, 2011. – с. 75-86.
 18. http://dictionary-economics.ru/

Залишити відповідь