Давідіч Юрій Олександрович – доктор технічних наук, професор

 • Доктор технічних наук, професор

Народився у 1964 році. У 1985 році закінчив інженерно-економічний факультет Харківського автомобільно-дорожнього інституту зі спеціальності «Експлуатація автомобільного транспорту». В 1993 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 – експлуатація автомобільного транспорту. Тема кандидатської дисертації – «Розробка заходів по зниженню часу очікування пасажирами міських маршрутних автобусів». В 1996 р. отримав вчене звання доцента.

З 2003 р. працював доцентом кафедри транспортних систем і логістики ХНАМГ. В 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальностей 05.22.01 – «Транспортні системи» 05.01.04 «Ергономіка». Тема докторської дисертації – «Теоретичні основи ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів». В дисертаційній роботі:

– Розроблений комплекс моделей технології автомобільних перевезень дозволяє вдосконалювати організацію транспортного процесу з урахуванням стану організму водія.

– Запропонований метод розробки графіка здійснення процесу перевезення вантажів і пасажирів дає можливість проектувати раціональні режими роботи водіїв, при яких стан їхнього організму не переходить за рівень надмірного стомлення.

– Розроблена імітаційна модель руху транспортних засобів спеціального призначення дозволяє визначити вплив умов руху, параметрів транспортного засобу і підрозділу спеціального призначення на час руху. Вона може бути використана в автоматизованій системі оперативного управління службами спеціального призначення для встановлення оптимального за реагуванням шляху руху.

– Запропонована імітаційна модель руху транспортних засобів по вулично-дорожній мережі міста дає змогу визначити параметри руху автомобілів під час здійснення поїздки з урахуванням впливу факторів, що характеризують водія, автомобіль і середовище руху; вибрати з множини маршрутів той, що забезпечить найменший час здійснення поїздки або мінімальне навантаження на організм водія за період руху по маршруту. Таку модель можна застосовувати як складову частину автоматизованої системи управління дорожнім рухом.

– Виявлені закономірності розподілу транспортних потоків можуть бути використані при організації дорожнього руху і проектуванні вулично-дорожньої мережі міста.

Підготував 6-х кандидатів технічних наук:

– Куш Євген Іванович. Тема: «Визначення параметрів технологічного процесу перевезення пасажирів автомобільними транспортом з урахуванням стану організму водія» (2007 р).

– Понкратов Бурко Дмитро Леонідович. Тема «Розподіл транспортних кореспонденцій по альтернативних шляхах прямування» (2007 р.)».

– Кристопчук Михайло Євгенович. Тема «Ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення» (2009 р.).Розподіл транспортних кореспонденцій по альтернативних шляхах прямування» (2007 р.).

– Доля Костянтин Вікторович. Тема «Організація та управління міськими пасажирськими транспортними системами» (2014 р.).

– Ольхова Марія Володимирівна. Тема «Сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту при магістральних перевезення пакетованих вантажів» (2015 р.).

– Доля Олена Євгеньєвна. Тема «Ефективність функціонування маршрутів міського пасажирського транспорту» (2017 р.).

До цього часу має більше 170 наукових та науково-методичних праць, втому числі:

 1. Проблемы транспортных систем : монография / [Н. А. Нефедов, А. О. Лобашов, Ю. А. Давидич и др.]; под общ. ред. В. К. Доли.- Х. : РИО ХГАДТУ, 1999.- 100 с.
 2. Проблеми ергономіки і логістики в транспортних системах міст : монографія / [Е. В. Гаврилов, Ю. О.Давідіч, В. Ф.Харченко та ін.]; за ред. В.К. Долі.- ХНАМГ – Горлівка: ПП «Видавництво Ліхтар», 2009. – 516 с.
 3. Давідіч Ю. О. Оцінка регулярності руху транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту / Ю. О. Давідіч, Д. П. Понкратов, Г. І Фалецька, Я. Ю. Несміян // Комунальне господарство міст : зб. наук. пр. – Серія : Технічні науки та архітектура. – 2017.– Вип. 134. – С. 84–89.
 4. Давідіч Ю.О. Оценка качества перевозки пассажиров городским транспортом при различном количестве транспортных средств, работающих на маршруте / А. С. Галкин, Н. В. Давидич, И. В. Чумаченко, Ю. А. Давидич, // Наука и техника : междунар. научн.-техн. журнал. – Серія 1. Машиностроение. – Минск : БНТУ, 2017. – Т. 16. – № 5. – С. 415–421.
 5. Davidich Yu. The efficiency of transportating perishable goods by road and rail / Davidich Yu., Olkhova M., Davidich N., Roslavtsev D. // Transport Problems. – 2017. – Volume 12. – Issue 4. – C. 37-50.
 6. Davidich Yu. Increasing Quality of Passenger Transport Service with the Help of Planning of Driver’s Rational Working Schedule / А. Galkin, N. Davidich, Yu. Davidich, T. Grigorova, Ye. Kush, I. Tkachenko, A. Armen // Transylvanian Review : Vol. XXV, No. 20, 2017. – Р. 5179–5189.
 7. Давідіч Ю.О. Міжнародні перевезення. Теорія та практика. Книга 1: навч. посібник / А. С. Галкін, В. П. Левада, Ю. О. Давідіч, Н. В. Давідіч, К. Є. Вакуленко // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 182 с.
 8. Сучасна проблематика функціонування транспортних та логістичних систем: монографія / [О. О. Лобашов Ю. О. Давідіч, А. С. Галкін та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: Видавництво «Лідер», 2018. – 228 с.
 9. Ольхова М.В., Давідіч Ю. О., Рославцев Д. М. Сфери раціонального використання автомобільного і залізничного видів транспорту: монографія / М.В. Ольхова, Ю. О. Давідіч, Д. М. Рославцев // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 218 с.
 10. Давідіч Ю. О. Закономірності розселення працівників сфери виробництва / Ю. О. Давідіч, І. В. Чумаченко, А. С. Галкін, Н. В. Давідіч, Є. І. Куш // Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. Луцьк. – 2019. – Вип. №66. – С. 80–85.
 11. Давідіч Ю. О. Математична формалізація функції тяжіння працівників містоутворюю-чих підприємств в проектах транспортних систем міст / Ю. О. Давідіч, І. В. Чумаченко, А. С. Галкін, Є. І. Куш, Н. В. Давідіч // Вісник національного університету “Львівська політе-хніка”. Збірник наукових праць. № 910. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – С. 79–84.
 12. Andrii Galkin, Nataliia Davidich, Ludmiła Filina-Dawidowiczb, Yuriy Davidich Improving the Safety of Urban Freight Deliveries by Organization of the Transportation Process Considering Driver’s State. Transportation Research Procedia, 39 (2019) 54–63.
 13. Andrii Galkin, Yevhen Kush and Nataliia Davidich, Yuriy Davidich. Evaluation of influence of the logistics chain infrastructure on the logistics costs formation // SHS Web of Conferences 67, 03002 (2019) NTI-UkrSURT 2019. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_03002/shsconf_NTI-UkrSURT2019_03002.html

Особиста електронна адреса : davidich@mail.ru