Гюлєв Нізамі Уруджевіч – доктор технічних наук, професор

  • Доктор технічних наук, професор

Народився в 1963 році. У 1985 році закінчив інженерно-економічний факультет Харківського автомобільно-дорожнього інституту за спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспорту». У 1993 р отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.22.10 – Експлуатація автомобільного транспорту та 05.22.02 – Транспортні системи міст і промислових центрів. Тема кандидатської дисертації – «Вибір оптимальної кількості автобусів на маршрутах міста з урахуванням впливу людського фактора».
З 1994 р до серпня 2008 р. – генеральний директор ТОВ Фірми «Ореон Р.Лтд».
З вересня 2008 р по 31 травня 2019 року працював доцентом кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ імені О.М. Бекетова, а з 1 червня 2019 року працює професором цієї ж кафедри.
В 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.01.04 – «Ергономіка». Тема докторської дисертації – «Надійність діяльності водія в системі «людина – техніка – середовище» в умовах заторів руху на міських дорогах». В дисертаційній роботі:
– Розроблено регресійну модель змінювання функціонального стану середньостатистичного водія в транспортному заторі;
– Удосконалено моделі впливу транспортних заторів на функціональний стан водіїв, які, на відміну від наявних, розроблено для різних типів нервової системи й віку.
– За допомогою розробленої моделі впливу функціонального стану водія на час його реакції можна оцінити час реакції водіїв, різних за віком і темпераментом з урахуванням транспортного затору, який необхідно враховувати під час розроблення схем дорожнього руху.
– Визначено закономірності ймовірності скоєння дорожньо-транспортної пригоди залежно від тривалості затору для різних типів нервової системи та вікових груп водіїв.
– Запропоновано підхід щодо оцінювання ймовірності скоєння дорожньо-транспортних пригод на елементах транспортної мережі з урахуванням транспортного затору, якій дає змогу порівняти й оцінити різні варіанти проектних рішень щодо підвищення безпеки дорожнього руху.
Викладає дисципліни: «Логістика», «Фінансові потоки в логістичних системах», «Міські та регіональні логістичні системи», «Логістичний менеджмент», «Ереотічность транспортних систем міста».
За останні роки брав участь в госпдоговірних науково-дослідних роботах кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
До цього часу має більше 100 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі:
1. Гюлев Н. У. О влиянии транспортной утомляемости на выбор пути следования / Н. У. Гюлев, Г. И. Фалецкая // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник . – Харьков : ХНАГХ, 2009. – вып. 88. – с. 272–275.
2. Гюлев, Н.У. Влияние времени простоя автомобиля в дорожном заторе на функциональное состояние водителя / Н. У. Гюлев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2011. — Т.1/10(49). — С. 50–52.
3. Гюлев Н. У. Особливості ергономіки та психофізіології в діяльності водія: навч. посіб. / Н. У. Гюлев. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 185 с.
4. Гюлєв Н. У. До питання про залежність безпеки дорожнього руху від емоційної напруженості водія / Н. У. Гюлев, В. К. Доля, А. В. Жукова,
Г. Бабаєв // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – Вип. 46. – С. 121–125.
5. Гюлев Н. У. Дослідження впливу умов транспортного затору на функціональний стан водія / Н. У. Гюлев, В. К. Доля, Є. В. Літомін // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 2/3(22). –
С. 48–51.
6. Гюлєв Н. У. Дорожній затор як фактор небезпеки для водія /
Н. У Гюлєв // Науковий вісник Херсонської державної морської академії : науковий журнал. – Херсон : ХДМА, 2016. – № 1 (14). – С. 66–74.
7. Гюлєв Н. У. Людський фактор і дорожні затори : монографія /
Н. У. Гюлєв. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 252 с.
8. Gyulyev N. Qualitative change of the characteristics of the driver’s functional state in the traffic jams / N. Gyulyev, V. Dolia // Logistyka i jakość. Procesy doskonalące zarządzenie : мonografia / Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin, 2016 – Р. 12–24.
9. N. Gyulyev, O. Lobashov, D. Burko, O. Prasolenko (2018). Research of Changing the Driver’s Reaction Time in the Traffic Jam. International Journal Of Engineering & Technology, Vol 7(4.3), 308-314.
10. Gyulyev N. Engineering Patterns of Changes in the Parameters of Functioning of Intercity Passenger Transportation System / N. Gyulyev, K. Dolia,
O. Dolia // International Journal of Intelligent Information Systems. – 2018. – Vol. 6. – № 4. – Р. 48–51.
11. Gyulyev N. Theoretical Foundations of Intercity Railway Communication / N. Gyulyev, K. Dolia, O. Dolia // Communications. – 2019. – Vol. 6. – № 4. –
Р. 50–54.

Особиста електронна адреса : ngulev2@gmail.com