Вакуленко Катерина Євгеніївна – кандидат технічних наук, доцент

 • Кандидат технічних наук, доцент

Народилась 23 січня 1982 року. В 2004 році закінчила факультет «Електричний транспорт» Харківської національної академії міського господарства. В період з 2005 по 2008 рр. – аспірант кафедри «Транспортних систем і логістики». У 2009 році захистила дисертацію на отримання наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи».

З 2008 по 2011 рр. – асистент кафедри транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства. З 2011 р. по теперішній час працює доцентом кафедри «Транспортних систем і логістики» Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.

Тема кандидатської дисертації – «Вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського пасажирського транспорту».  Дисертація присвячена визначенню закономірностей, що впливають на вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського пасажирського транспорту з урахуванням транспортної стомлюваності пасажирів при наявних економічних обмеженнях для перевізника.

Основні навчальні курси: «Екологічні характеристики міст»; «Міжнародні перевезення»; «Управління ризиками в логістиці».

За період роботи на кафедрі «Транспортних систем і логістики» ХНУМГ ім. О. М. Бекетова загальна кількість друкованих праць (статей і тез конференцій) понад 50 наукових та науково-методичних праць, має публікації в науко метричних баз даних SCOPUS. Перелік публікацій за останні роки:

 1. Vakulenko K. et al. Invest Approach to the Transportation Services Cost Formation / A. Halkin, V. Skrypin, E. Kush, K. Vakulenko, V. Dolia // Procedia Engineering. – 2017. – Т. 178. – p. 435-442.

Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817300863

 1. Vakulenko K. et al. Designing optimal public bus route networks in a Suburban area / Vakulenko, K. Kuhtin, I. Afanasieva, A. Galkin // Green Logistics for Greener Cities.– 2019. – T. 39. – p. 554 – 564

Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519301450

 1. Vakulenko, K, Lezhneva, E., Galkin A. (2019). Assessment of Traffic Noise Pollution Due to Urban Residential Road Transport, Romanian Journal of Transport Infrastructure, 8(1), 34-52.

Режим доступу: https://doi.org/10.2478/rjti-2019-0002

 1. Вакуленко К.Є., Соколова Н.А., Шиллє Н.В. Адаптація принципів міської логістики до організації пасажирських перевезень // Комунальне господарство міст : науково-технічний зб., серія «Технічні науки та архітектура» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.. О. М. Бекетова.– 2017. – №134 – С. 113 – 121.

Режим доступу: http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5007/4961

 1. Вакуленко К.Є., Соколова Н.А., Лежнева О. І. Доцільність використання виділеної смуги руху для міських автобусних маршрутів // Вісник НУ «Львівська політехніка»: серія «Динамік, міцність та проектування машин та приладів»/ Львівська політехніка. – 2019., с. 74 – 79

Активно бере участь в міжнародних конференціях, семінарах і конференціях професорсько-викладацького складу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, серед яких:

 • ІІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», Львів, 28-30 березня 2019 р.
 • 1а Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення надійності машин і обладнання», м. Кропивницький, 17 – 19 квітня 2019 р.
 • Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем», Рівне, 21-23 травня 2019 р.
 • 17-а Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: XVII МНПК», м. Київ, 25-26 жовтня 2019 р.
 • The 9th Balkan Region Conference an Engineering and Business Education (BRCEBE). The 12th International on Engineering and Business Education (ICEBE)
 • IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні аспекти організаційно-методичного забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», м. Харків, 24 жовтня 2019 р.

Приймає участь у написанні колективних монографій кафедри Транспортних систем і логістики. У співавторстві надруковано:

 • Вакуленко К. Є. Управління міським пасажирським транспортом: навч. посібник / К. Є. Вакуленко, К. В. Доля; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 257с.
 • Міжнародні перевезення. Теорія і практика: навч. посібник у 2 кн., кн 1 / А. С. Галкін, В. П. Левада, К. Є. Вакуленко та ін.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 182 с..

Приймає участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи «Ергономічне забезпечення транспортних процесів» (номер державної реєстрації 0117U000661) 2017-2020 рр.

Активно займається науковою працею зі студентами, зокрема підготовкою тез доповідей до студентських конференцій.

Приймає активну участь у міжнародному співробітництві, зокрема є членом Комітету управління проекту технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» (SmaLog) / Магістерська програма «Розумний транспорт і логістика для міст» (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP). Підвищує кваліфікацію шляхом стажування в Університеті прикладної науки: технологія, бізнес та дизайн, Німеччина в рамках участі в проекті SmaLog програми Erasmus+.

Приймає активну участь в міжнародній діяльності кафедри Транспортних систем і логістики у напрямку КА1 Академічна мобільність програми Erasmus + за для симулювання мобільності викладачів і студентів, як необхідного інструменту для реалізації основних положень Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum), до підписантів якої університет приєднався 18 вересня 2018 р.

 

Особиста електрона адреса: vakulenko.e@ukr.net