Пассажирские перевозки

Пасажирські перевезення мають велике значення для життє­діяльності будь-яких населених територій. Наведені у підручнику методи та методики організації перевезень пасажирів дозволяють враховувати інтереси як перевізників, так і громадян, і внести гар­монію у протиріччя цих інтересів.

Підручник призначений для студентів і аспірантів вищих на­вчальних закладів, які навчаються за спеціальностями напрямку «Транспортні технології», а також для всіх, хто цікавиться цією галуззю науки.

Организация дорожного движения

У навчальному посібнику розглянуто питання організації руху транспорт­них потоків. На основі використання експериментальних досліджень особли­востей формування схем руху транспортних потоків, визначені раціональні параметри і схеми організації дорожнього руху на перехрестях і автомобільних дорогах. Навчальний посібник розраховано для студентів, аспірантів, науко­вців, викладачів, а також проектувальників транспортних систем, які прийма­ють рішення щодо реалізації різноманітних проектів з організації і регулюван­ня дорожнього руху.

Эргономическое обеспечение транспортных процессов

У навчальному посібнику висвітлені питання ергономічного забезпечення транспортного процесу. Вивчення і проектування систем «людина — техніка -середовище» вимагає об’єднання технічних дисциплін, науки про людину і її трудову діяльність. Це пов’язано з необхідністю опису параметрів людини в процесі сприйняття інформації, прийняття рішень, русі й інших елементах діяльності. Метою посібника є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі використання досягнень ергономіки для розв’язання теоретичних і практичних завдань при організації функціонування транспортних систем. Навчальний посібник розраховано на студентів, аспірантів, науковців, викладачів.

Монография

У монографії висвітлено питання, пов’язані з ергономічним та логістичним забезпеченням транспортних систем міст. Досліджено закономірності розвитку транспортних систем міст, автоматизованого керування цими системами, вик­ладене питання логістичного управління транспортними процесами. Для підви­щення безпеки дорожнього руху визначено напрямки розвитку ергономічного забезпечення транспортних систем міст.

При написанні монографії використовувались, як експериментальні методи дослідження, так і теоретичні, що включають моделювання транспортних про­цесів.

Матеріали будуть корисними для фахівців у сфері управління транспортними системами, наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вузів.

Монография

У монографії розглянуто питання організації дорожнього руху, проектування технологічного процесу, ергономіки і логістики. В роботі досліджені закономірності зміни параметрів руху транспортних потоків у містах, розглянуті підходи до проектування технологічного процесу перевезення пасажирів і прогнозування параметрів транспортних систем, досліджено існуючі підходи до проектування логістичних систем і визначено напрямки розвитку ергономічного забезпечення транспортних систем міст.

Основы теории систем и управления

У підручнику розглянуто понятійний апарат загальної теорії систем, класифікація систем і їхніх моделей, методологія моделювання, аналізу функціонування і розвитку систем. Визначено принципи проектування, конструювання та оптимізації систем. Розглянуто системні методи прийняття рішень у складних проблемних ситуаціях. Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спе­ціальностями напрямку 6.1004 «Транспортні технології» вищих навчальних закладів.

Технология научных исследований

У підручнику розглянуто етапи науково-дослідної роботи, визначено методи та методики наукового дослідження, аналізу й узагальнення його результатів на ос­нові системного підходу. Підручник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 6.1004 «Транспортні технології» вищих навчальних закладів.

Эргономика

У підручнику розглянуто етапи науково-дослідної роботи, визначено методи та методики наукового дослідження, аналізу й узагальнення його результатів на основі системного підходу. Підручник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 6.1004 «Транспортні технології» вищих навчальних закладів.

Организация дорожного движения

У підручнику розглянуто понятійний апарат організації дорожнього руху, прин­ципи та методи вирішення транспортних проблем на вулично-дорожніх мережах міст і на автомобільних дорогах загального користування. Визначено принципи прогнозування основних характеристик транспортних потоків, аналізу існуючих умов руху та аварійності, проектування заходів щодо удосконалення організації до­рожнього руху, їх соціально-економічна, енергетична, екологічна та ергономічна оцінка. Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спе­ціальностями напрямку 1004 «Транспортні технології» у вищих навчальних закладах.